Knihy

Väčšinu tu uvedených kníh som spracoval aj do formátu EPUB (najbežnejší formát e-kníh). Ide vlastne o ZIP súbor, v ktorom sú zabalené správne sformátované HTML dokumenty a ďalšie potrebné súbory. Archívy boli zabalené nasledujúcim príkazom, ktorý zabezpečí plnú kompatibilitu so špecifikáciami EPUB (t.j. umiestnením súboru mimetype na začiatok a nepridávaním rozšírených atribútov): zip -X -D -r kniha.epub mimetype * Opravené preklepy oproti papierovej verzii sú označené hnedou farbou, pomocou tagov <ins> a <del>.

Kresťanstvo

Sväté písmo
EPUB s poznámkami (4,8 MB), EPUB s poznámkami pod čiarou (4,8 MB), EPUB bez poznámok (4,0 MB)
- ak ho chcete prezerať offline (bez pripojenia na internet), stačí stiahnuť EPUB, zmeniť jeho príponu na ZIP a rozbaliť do prázdneho adresára. Ide o verziu stiahnutú z dkc.kbs.sk, pričom som odstránil JavaScript a opravil chyby. Nechávam tu aj staršiu verziu (3,0 MB), ktorá má formátovanie podľa CHM súboru. Ďalej je slovenská biblia (bez poznámok) na [1], iné jazyky napríklad na [2], [3], latinsky (Vulgáta).

Teologické spisy

Aurelius Augustinus - Confessiones, v slovenskom preklade:
Sv. Augustín: Vyznania, SSV 1943 (655 kB), EPUB (370 kB)
- hoci táto kniha vznikla na konci 4. storočia, poskytuje okrem iného zaujímavé psychologické analýzy, kritické pohľady na vtedajšiu morálku, sektu manichejcov a astrológiu, ktoré autor okúsil na vlastnej koži. Ďalej filozoficky rozoberá problém času a vysvetľuje spôsob interpretácie Biblie a stvorenia, ktorý platí prakticky dodnes.

Aurelius Augustinus - De Civitate Dei, v slovenskom preklade:
Sv. Aurelius Augustín: Boží štát, SSV 1948 (1,8 MB), EPUB (807 kB)
- narozsiahlejšie Augustínovo dielo. Zaoberá sa v ňom mnohými aspektmi ľudských dejín a popisuje ich ako vzájomný zápas Božieho a svetského štátu. Tieto dva štáty nie sú chápané ako formálne inštitúcie, ale ako konkrétni ľudia s ich postojmi a činmi. Kniha obsahuje množstvo podnetných myšlienok a zaujímavých detailov z Rímskych dejín, v ktorých dnešný čitateľ môže nájsť až prekvapivo veľa paralel so súčasnou históriou (hoci rozoberanie funkcií rímskych božstiev v úvodných kapitolách môže na prvý pohľad pôsobiť nezáživne). Slovenské vydanie má niektoré kapitoly kvôli veľkému rozsahu skrátené; komu by to vadilo, môže si prečítať latinský originál.

Robertus Bellarminus: Catechismus, seu explicatio doctrinae christianae, Praha 1747 (241 kB), v slovenskom preklade:
Róbert Bellarmín: Katechizmus, čiže vysvetlenie kresťanskej náuky (228 kB), EPUB (92 kB)
- tento katechizmus sa od ostatných líši v tom, že jeho výklad je vcelku na úrovni a zároveň zrozumiteľný, bez zbytočných detailov či zjednodušení, avšak nebojí sa venovať aj niektorým záludným otázkam. Ak sa Vám nechce čítať celú Bibliu (aj s vhodnými vysvetlivkami), sv. Augustína a pod., tak toto môže poslúžiť na rýchle oboznámenie sa s katolíckou náukou. Sv. Róbert Bellarmín žil na prelome 16. a 17. storočia a napísal viacero zaujímavých diel, z ktorých niektoré sú dostupné v českom preklade:
O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených, Brno 1948 (482 kB), EPUB (279 kB)
- v tejto zbierke zamyslení nech nás nevyrušuje, že Bellarmín občas používa dnes už prekonané predstavy o prírode; ale nájde sa aj nemálo správnych, ktoré často nepoznajú ani „moderní“ ľudia (nehľadiac na hĺbku úvah a súvislostí, ktorú dnes stretávame len veľmi zriedka). Pri troche snahy si ľahko uvedomíme, o čo úchvatnejší rebrík by bolo možné zostrojiť na základe súčasných poznatkov.
Úpění holubice čili O užitečnosti slz, Olomouc 1948 (516 kB), EPUB (239 kB)
- pôstne rozjímania o ľudských nerestiach, utrpení a o obrátení k Bohu.

Dokumenty 1. vatikánskeho koncilu (48 kB), EPUB (20 kB)
- konal sa v roku 1870 a pojednáva o prirodzenej poznateľnosti Boha a o pápežskej neomylnosti. Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu a novšie encykliky pápežov možno nájsť v slovenskom preklade na stránke Konferencie biskupov Slovenska (v sekcii Dokumenty), prípadne originály na vatikánskej stránke (najmä pod prvým a posledným krúžkom).
 Staršie všeobecné aj provinciálne koncily sa nachádzajú v zbierke Labbé-Cossart; spisy Cirkevných Otcov latinské do roku 1216 a grécke do 15. storčia zase v mnohozväzkovej sérii J.P.Migne: Patrologiae cursus completus (väčšinou skeny z google books).

Václav Smolík: O učení modernistův, Praha 1911 (1,1 MB), EPUB (509 kB)
- hlavným motívom tejto knihy je podať český preklad encykliky Pia X. Pascendi Dominici gregis z roku 1907, ku ktorej prekladateľ pridal popis súdobých okolností a vysvetľujúce poznámky (pre zdĺhavosť ich možno pri čítaní vynechať, hoci sú zaujímavé pre porovnanie s dneškom). Encyklika sa podrobne zaoberá tzv. modernizmom, mylným to smerom v kresťanstve, ktorý má na svedomí výrazny odpad od Katolíckej cirkvi na Západe za posledných sto rokov.
 Podstatu učenia modernistov je pre laika pomerne ťažko odlíšiť od pravej katolíckej náuky, o to viac je ale toto učenie nebezpečnejšie. Vo svojom jadre spočíva na agnosticizme (nepoznateľnosti pravdy) a na vykázaní náboženstva do sféry iracionality, prípadne na odmietnutí existencie nadprirodzeného poriadku vôbec. Na tom dokonca stavia aj svoju „obhajobu“ (apológiu) kresťanstva. Keďže však by skoro každý veriaci takéto východiská ihneď odmietol, zaobaľuje modernizmus svoju náuku do neobyčajne sofistikovaného sledu psychologických manipulácií (založenými na zámene podstatných rysov kresťanstva s vedľajšími, príčin a následkov, na mätení pojmov atď.), ktorými postupne obracia na hlavu prakticky celé katolícke učenie. V prvom rade sa modernista-„kresťan“ necháva označovať za intelektuála (resp. racionalistu), hoci jeho hlavným prostriedkom je sentimentálne príťažlivé (ale zároveň nelogické a nepravdivé) prekrúcanie faktov. Na to zvyčajne dostáva dostatočný priestor v médiách hlavného prúdu (aj tých „alternatívnych“), kde často používa osvedčenú metódu všetkých klamárov: obranu útokom. Toto učenie, ktoré svoj účel medziiným kladie do zmierenia viery s „modernou vedou“ (rozumej „filozofiou“), v skutočnosti ide tvrdo proti zdravému rozumu a svojou činnosťou kope hlbokú priepasť medzi skutočnou vedou a vierou: vedci totiž potom veriacimi pohŕdajú a veriaci vedcom neveria alebo ich pokladajú za nedôležitých. Ja ako katolík a zároveň chemik a fyzik musím s poľutovaním konštatovať, že modernizmus ešte stále skryto pustoší Katolícku cirkev aj napriek veľmi bystrému odhaleniu a odsúdeniu pápežom Piom X a aj napriek poznatkom súčasnej kvantovej fyziky a kozmológie, ktorých korene siahajú už niekde do roku 1925, a ktoré v podstate popierajú východiská modernizmu (alebo ich aspoň činia nepotrebnými v porovnaní s pôvodným katolíckym učením). Kvantová mechanika totiž predstavuje jasný príklad toho, že existujú prírodné zákony pracujúce o úroveň vyššie od hmatateľného sveta, a pritom z neho jednoznačne experimentálne a logicky vyplývajúce (a teda rozumom poznateľné). Uznávam však, že tieto (a ďalšie) jemné dôsledky kvantovej mechaniky si nie každý jasne uvedomí, najmä nie bez dostatočného vzdelania v odbore.

Umelecká tvorba

Dante Alighieri: Božská komédia (preklad Viliam Turčány a Jozef Felix; taliansky originál napr. na [1], [2])
Peklo (877 kB; Bratislava 2005), Očistec (614 kB; Tatran, Bratislava 1982), Raj (809 kB; Tatran, Bratislava 1986)
EPUB (440 kB), EPUB s komentármi (1,0 MB)
- asi najznámejšie dielo talianskej poézie, z roku 1300. Dante v ňom opisuje svoju cestu záhrobím a pritom veľmi výstižne a prenikavo vykresľuje ľudské neresti i cnosti na príkladoch zo súvekej spoločnosti aj antiky. V prvých dvoch častiach ho sprevádza antický básnik Vergilius, v poslednej jeho predčasne zosnulá láska Beatrice. Z diela cítiť autorovu veľkú horlivosť po mravnej náprave spoločnosti, ktorej neblahý vývoj tvrdo pocítil na vlastnej koži. Jeho básnické umenie sa pritom geniálne kombinuje s filozofickou hĺbkou. Toto vynikajúce slovenské prebásnenie v podaní Viliama Turčányho tvorí dôstojný náprotivok k pôvodnému zneniu.

Zjavenia

Anne Catherine Emmerich: The Lowly Life and Bitter Passion of Our Lord Jesus Christ and His Blessed Mother Together with the Mysteries of the Old Testament, Sentinel Press 1914, EPUB (1,5 MB)
- nemecká rehoľníčka Anna Katarína Emmerichová mala počas svojho života podrobné videnia udalostí zo Starého aj Nového Zákona. Básnik Clemens Brentano sa podujal ich zapísať. Dávam tu k dispozícii anglický preklad, ktorý obsahuje väčšinu publikovaných videní. V slovenčine vyšla skrátená verzia Života Panny Márie (377 kB; EPUB 249 kB) a Umučenia Pána Ježiša (308 kB; EPUB 285 kB); a tiež Tajomstvá Starého zákona. V uvedenej anglickej verzii chýbajú najmä „Tajomstvá Nového zákona“, ktoré ale nedávno vyšli v slovenčine pod názvom Tajomstvá posledných časov (z hľadiska prekladu by si kniha zaslúžila menšiu revíziu).

Gloria Polo: Stála som pri bráne neba a pekla, Vydavateľstvo Publica Nitra 2008 (167 kB), EPUB (162 kB)
- jedno zo svedectiev z „druhého sveta“, ktoré sa mi dostalo do rúk. Nejde ani tak o vizuálne ako skôr o duchovné svedectvo. Autorka popisuje svoj osobný súd podľa Desatora. Je tu pomerne jasne vykreslený význam učenia Katolíckej cirkvi v dnešnom svete a následky odklonu od neho.

Dejepis a politika

Владимир Соловьев - Три разговора (1900) (Vladimír Solovjov - Tri rozhovory; 555 kB), EPUB (163 kB)
- ruský teológ a filozof (s pomerne dobrým vzťahom ku katolicizmu) rozoberá zlo a boj proti nemu vo forme rozhovoru generála, politika, kniežaťa, dámy a pána Z (autor), konkrétne opodstatnenosť vojny, význam náboženstva a myšlienku kultúrneho pokroku. Kritizuje pritom postoj neprotirečenia zlu ako protiviaci sa skutočnému Kristovmu odkazu ‒ a to od malých medziľudských sporov až po medzinárodné vojny. Zaujímavú analógiu kladie medzi škrupulozitou v duchovnej oblasti (ktorá môže viesť k zúfalstvu a nakoniec k úplnému prepadnutiu hriechu) a rôznymi „mierovými“ sľubmi a spojenectvami, ktoré aj tak nakoniec viedli k vojnám, tým menej spĺňajúcim ciele spravodlivej vojny (v porovnaní s minulými vojnami, neopradenými pacifistickými tanečkami). Konštatuje, že potlačenie hriechu aj vojny je možné len dôsledným aplikovaním kresťanských zásad (namiesto necitlivého vnucovania ich pochybných ateistických náhrad), nezabúdajúc pritom na ľudskú nedokonalosť (dedičný hriech). Falošný mier pritom spočíva v nekresťanskom zmiešaní (resp. „zmierení“) dobra so zlom a nemá dlhú trvanlivosť. Zlo je vo všeobecnosti chápané ako narušenie Božieho poriadku vo svete v zmysle uprednostnenia nižších kvalít pred vyššími. Pravý mier sa dosiahne až konečným rozdelením dobra od zla, ale ešte predtým sa musia vo vzájomnom súboji oba naplno rozvinúť. Dovtedy ako garanciu víťazstva dobra máme Kristovo vzkriesenie, ktoré dáva aj zmysel snahe o duchovný pokrok (lebo smrť je zatiaľ nevyhnutným zlom, ktoré by inak zostalo neporaziteľné; Kristus nám tiež dáva svedectvo o dobrom Bohu). Na záver diela zaradil povesť o Antikristovi, ktorý pôsobí ako dobroprajný vodca zjednotených európskych demokratických štátov v 21. storočí, darujúci im vraj mier, v skutočnosti však chce prevziať Božie miesto, a to aj násilím.

Michal Semín: Hospodářská etika [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]
- veľmi dobrá séria hovorených prednášok o katolíckom sociálnom učení. Na rozdiel od bežne dostupných textov kladie dôraz na jeho praktické uplatnenie, čo dnešnému človekovi výrazne pomôže osvetliť jeho zdanlivo abstraktné požiadavky. Ospravedlňujem sa, že tu bol pár mesiacov nefunkčný súhrnný link, teraz som to rozložil priamo na jednotlivé prednášky (snáď som ich dohľadal správne; minimálne názvy sedia).

Veda a viera

V tejto časti sú uvedené knihy, ktoré popisujú nedávne vedecké poznatky z pohľadu kresťanských prírodovedcov, avšak ich úvahy samozrejme nemožno považovať za smerodajné aj po teologickej stránke.
 Táto téma sa dá v zásade uchopiť z dvoch hľadísk: Jednak hľadaním prirodzených („vedeckých“) spôsobov uskutočnenia pre nadprirodzené javy (tejto línie sa viac-menej držia aj nižšie uvedené knihy), čo je navyše dosť riskantná oblasť, lebo vedecké poznanie sa ešte stále vyvíja. No nedávno som narazil na výbornú anglickú knihu Stephen M. Barr: Modern Physics and Ancient Faith, 2003 (2nd ed. 2013), ktorá podľa mňa za daných podmienok nastavila laťku hodne vysoko (vrátane kritéria teologického) - autor je katolík a teoretický časticový fyzik (jeho ostatné knihy sú trocha slabšie).
 Z druhej strany možno prírodné zákony a úkazy vysvetľovať ako podobenstvá tých nadprirodzených. Zdá sa, že táto línia (z hľadiska súčasnej vedy) je napodiv ešte v plienkach a zrejme sa zatiaľ nenašiel dostatočne fundovaný teológ, aby nové poznatky týmto spôsobom v náležitých medziach dostatočne rozpracoval.
 Napokon, viacero kníh sa zaoberá vyvrátením lží spojených s dejinami prírodných vied v kresťanskom prostredí: tu odporúčam anglickú knihu James Hannam: God's Philosophers - How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science, 2009.

Július Krempaský: Veda verzus viera?, Veda Bratislava 2006 (514 kB), EPUB (257 kB)
- autor ako profesor fyziky hodnotí historické a súčasné spory medzi vedou a kresťanstvom. Podáva možné fyzikálne vysvetlenia evolúcie, komunikácie Boha s človekom a zázrakov. Ďalej podáva interpretáciu jednotlivých etáp stvorenia sveta podľa súčasnej kozmológie a hľadá aj ďalšie stopy Stvoriteľa v hmotnom svete.

Blažek, Ďurček, Rojka: Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír, Typi Universitas Tyrnaviensis, Veda 2006 (983 kB)
EPUB (503 kB), zip s obrazovou prílohou (5,6 MB)
- prvú časť knihy tvorí pomerne náročný filozofický pohľad na chápanie sveta v dejinách a dnes a aj z kresťanského pohľadu, v druhej časti sú zhrnuté poznatky fyziky z klasickej mechaniky, kvantovej mechaniky, špeciálnej a všeobecnej teórie relativity a kozmológie.

Anton Hlinka: Viera veľkých vedcov, Alfa Bratislava, 1990 (176 kB), EPUB (79 kB)
- v tejto knižke sú zhrnuté rozhlasové relácie autora (kňaza), ktoré sa vysielali ešte pred revolúciou na krátkych vlnách. Vychádza z výroku marxistov „Boh nejestvuje, veda to dokázala“ a dokazuje jeho neopodstatnenosť medziiným aj na príklade významných prírodovedcov (miestami trochu sugestívne).

Fyzika

Pišút, Gomolčák, Černý: Úvod do kvantovej mechaniky, 1975 - celkom dobrá učebnica kvantovej mechaniky (dokonca po slovensky). Je tam síce veľké množstvo preklepov, ale pokrýva aj niektoré pokročilejšie partie (poruchová teória, rozptyl, skladanie impulzmomentov) a vysvetľuje aj potrebnú matematiku (aj delta funkciu a funkcie komplexnej premennej v kapitole 7). Kniha je myslím písaná dosť zrozumiteľne, ale má až 500 strán (a riešenie niektorých základných kvantovomechanických systémov nie je podrobne odvodené, pozri nižšie). Pre stručnejší úvod do kvantovej mechaniky odporúčam skriptá z Aldebaranu. Na Aldebarane je aj pomerne prístupný popis časticovej fyziky (pod nadpisom Interakce), ktorý sa zíde pred štúdiom QFT.

Špeciálne funkcie v kvantovej mechanike (PDF: 1,3 MB, verzia z 27.10.2015, chyby opravené 23.10.2017) - tu som odvodil riešenia niektorých kvantovomechanických systémov (sférické vlny, harmonický oscilátor, atóm vodíka). Riešil som to trochu netradične, pre všetko som odvodil posuvné operátory (hlavne kvôli normalizácii). Na začiatku je aj jedna kapitola z komplexnej analýzy (krivkový integrál, Fourierove transformácie, Bernoulliho čísla a polynómy, gama, beta a zeta funkcia). V posledných kapitolách sa zaoberám Clebsch-Gordanovými koeficientmi, 6j a 9j symbolmi a tenzorovými operátormi. Pri odvodzovaní som sa snažil vyhnúť postupu bežnému v tejto oblasti - kedy vzorce bez odvodenia padajú z neba - a snažil som sa, aby jednotlivé kroky na seba nadväzovali.

Mark Srednicki: Quantum Field Theory, 2006 (mirror, errata, riešenia úloh) - online kniha o kvantovej teórii poľa (fyzikálny popis elementárnych častíc) a jej konkrétnych realizáciach: kvantovej elektrodynamike (QED), chromodynamike (QCD), supersymetrii (SUSY) atď. Dá sa objednať aj v papierovej podobe (najvýhodnejšie asi z nemeckých e-shopov, kde sa dá väčšinou platiť aj bankovým prevodom). Látka je preberaná systematicky od častíc so spinom 0, na ktorých je vysvetlená aj renormalizácia, ale s takým elektrónom sa pri výpočte človek stretne až niekde na strane 280. Možno preto bude pre niekoho znesiteľnejšie si najprv prečítať jednoduchšiu knihu, napr. Mandl, Shaw: Quantum Field Theory (1986), prípadne prvé 3 kapitoly z Ryder: Quantum Field Theory (1996), v ktorých ale nie je príliš dobre vysvetlená renormalizácia a matematické odvodenia sú často preskočené. Pre začiatočníkov sú údajne dobré aj nedávne knihy od Klaubera a Schwartza, prípadne staršie od Greinera. Pre náročnejších je tu naopak Warren Siegel: Fields (aj so strunami; zatiaľ som nečítal). Pre zvládnutie uvedených kníh treba mať naštudovanú základnú matematiku (derivácie, integrály, diferenciálne rovnice, vektory, matice, tenzory, Fourierovu transformáciu a delta funkciu), teoretickú a kvantovú mechaniku, špeciálnu teóriu relativity (Lorentzovu transformáciu a štvorvektory), skladanie impulzmomentov (teda niečo o reprezentáciach Lieových grúp) a funkcie komplexnej premennej (Cauchyho integrál, reziduá, Laurentov rozvoj, gama funkciu).

Posledná zmena: 9.3.2019